Day: September 1, 2020

Hạch toán chi phí cách ly vì dịch Covid-19

Chi phí phát sinh trong thời gian Chuyên gia nước ngoài thực hiện cách ly vì dịch có được trừ khi tính thuế TNDN?…

Contact Me on Zalo