Ngày: Tháng Tư 14, 2021

Giấy ủy quyền thay đổi thông tin ứng dụng bán hàng trong doanh nghiệp tư nhân

Nếu doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục nộp hồ sơ thay đổi thông tin ứng dụng bán hàng…

Giấy đề nghị chấm dứt ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có thể chủ động đề nghị Bộ Công thương chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện…

Giấy ủy quyền hủy bỏ ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho doanh nghiệp tư nhân

Ủy quyền được hiểu là giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp. Trường…

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử trong doanh nghiệp tư nhân

Đối với doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải theo dõi và hoàn thành Phiếu…

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trong doanh nghiệp tư nhân

Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trong doanh nghiệp (Mẫu số 3.14 thuộc Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông…

Quyết định áp dụng hóa đơn tự in trong doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                         …, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA…

Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp thương mại dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách…

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu căn cứ vào số lượng hoặc doanh số hàng hóa trong doanh nghiệp tư nhân

TÊN CỤC THUẾ: …………………………………… Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: 01AA/14P Số:      …

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua trong doanh nghiệp tư nhân

TÊN CỤC THUẾ: …………………………………… Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: 01AA/14P Số:      …

Mẫu hợp đồng dịch vụ khuyến mại trong công ty TNHH một thành viên

Trong lĩnh vực thương mại, hoạt động khuyến mại là một trong những công cụ giúp thúc đẩy khả năng mua hàng hóa hoặc sử dụng…

Contact Me on Zalo