Tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Bài viết được cập nhật mới nhất: 26/03/2024
Dịch vụ tư vấn gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Việc gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư là một thủ tục hành chính được thực hiện nhằm mục đích gia hạn thêm thời gian hoạt động của một dự án đã được nêu trong Giấy chứng nhận. Thủ tục này được thực hiện tại đâu, thời gian như thế nào sẽ được chia sẻ chi tiết tại bài viết này.

Khi nào cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là cần thiết khi thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đã hết và nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục triển khai dự án. Để thực hiện gia hạn, nhà đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Quyết định về việc gia hạn sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và ban hành theo thời hạn quy định.

Khi nào cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?
Thời điểm khi nào cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Phát luật quy định rõ ở Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Để biết thời điểm cần gia hạn hoạt động của dự án, nhà đầu tư cần tham khảo thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của mình. Thường thì thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư kéo dài từ 50 đến 70 năm, tùy thuộc vào loại dự án và vị trí triển khai. Dự án đầu tư trong khu kinh tế thường có thời hạn hoạt động không quá 70 năm, trong khi dự án ngoài khu kinh tế thường không quá 50 năm.

Trong trường hợp dự án đáp ứng điều kiện gia hạn theo quy định của Nghị định 31/2021/NĐ-CP mục 4, điểm b, nhưng không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm a, cơ quan có thẩm quyền có thể chấp nhận chủ trương đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét gia hạn thời gian hoạt động của dự án theo từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện hằng năm. Lưu ý rằng, thủ tục gia hạn chỉ được thực hiện trong năm đầu tiên của dự án.

Điều kiện để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, những nhà đầu tư có nhu cầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thực hiện đúng và đủ các nội dung đã đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Chủ động khai nộp hồ sơ xin gia hạn trước thời điểm giấy chứng nhận hết hạn, hoặc có lý do chính đáng khi nộp đơn xin gia hạn muộn.
 • Trình bày rõ ràng và xuất trình tài liệu chứng minh sự phù hợp của dự án tiếp tục hoạt động, bao gồm sự phù hợp với quy hoạch của các địa phương và cấp quốc gia, cũng như với mục tiêu và định hướng kế hoạch phát triển của khu vực nông thôn và đô thị.
 • Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầy đủ theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến việc đầu tư, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện giao, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
 • Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và có tính khả thi.
 • Có đủ vốn hoặc phương tiện tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất.
 • Không vi phạm pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ cần chuẩn bị xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Dưới đây là danh sách hồ sơ cần chuẩn bị để xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư khi nó đã hết hạn:

Hồ sơ cần chuẩn bị xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Hồ sơ cần chuẩn bị xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được Thiên Luật Phát chuẩn bị sẵn cho khách hàng
 • Văn bản đề nghị theo mẫu quy định của đơn gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư của doanh nghiệp.
 • Hai bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.
 • Hai bản công chứng mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản báo cáo tình hình hoạt động, triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại nhằm gia hạn thời gian dự án.
 • Tổng hợp báo cáo mỗi tháng/quý/năm đã nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý của các khu chế xuất và khu công nghiệp.
 • Một bản sao có công chứng của báo cáo tài chính kiểm toán của năm gần nhất tính đến thời điểm xin gia hạn giấy chứng nhận.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính dồi dào của nhà đầu tư dự án, bao gồm cam kết hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc từ ngân hàng/tổ chức tài chính.
 • Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án hoặc địa chỉ trụ sở công ty chính.
 • Bản phô tô công chứng của hộ chiếu của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, cùng với giấy xác nhận cư trú của người đại diện.
 • Bản sao công chứng của Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp nếu công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại.
 • Đề xuất dự án đầu tư, bao gồm thông tin như diện tích văn phòng, số điện thoại của chủ đầu tư, tổng số lao động người Việt Nam, tổng số lao động người nước ngoài, và các thông tin khác liên quan.

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện qua 5 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp soạn thảo và chuẩn bị 4 bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 • Hồ sơ phải được làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các văn bản bằng ngoại ngữ khác phải được dịch và công chứng.
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tùy thuộc vào địa điểm hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 2: Chuyển hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền liên quan

 • Trong vòng 3 ngày làm việc, hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển lên cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến.

Bước 3: Lấy ý kiến về việc áp dụng quy định

 • Trong vòng 10 ngày, cơ quan thẩm quyền sẽ lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.

Bước 4: Xem xét điều kiện gia hạn

 • Trong vòng 15 ngày, cơ quan nhận hồ sơ sẽ xem xét điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư và đưa ra quyết định.

Bước 5: Đưa ra quyết định gia hạn

 • Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ đưa ra quyết định gia hạn trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian hoàn thành gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thời gian hoàn thành gia hạn giấy chứng nhận đầu tư được xác định như sau:

Thời gian hoàn thành gia hạn giấy chứng nhận đầu tư
Thời gian hoàn thành gia hạn giấy chứng nhận đầu tư từ 15 – 31 ngày làm việc

Theo quy định hiện hành, thời gian hoàn thành việc gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư có thể kéo dài từ 15 đến 31 ngày làm việc, tính từ ngày Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quá trình tiếp nhận và xử lý thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn diễn ra theo các bước và khung thời gian như sau:

 • Trong 3 ngày làm việc sau ngày cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, hồ sơ sẽ được chuyển lên cho cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến.
 • Trong vòng 10 ngày kể từ khi cơ quan thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ, sẽ lấy được ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.
 • Trong thời gian 15 ngày kể từ khi cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ, sẽ tiến hành xem xét điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư và đưa ra quyết định.

Một số lưu ý quan trọng nhà đầu tư cần biết khi gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn:

 • Doanh nghiệp chỉ có thể nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi đã thực hiện đầy đủ góp vốn theo cam kết và các báo cáo tài chính, cùng với các điều kiện khác theo quy định.
 • Doanh nghiệp có thể điều chỉnh nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thực hiện thủ tục gia hạn cùng một lúc.

Xử lý trường hợp doanh nghiệp không gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Xử lý trường hợp doanh nghiệp không gia hạn giấy chứng nhận đầu tư diễn ra như sau:

Doanh nghiệp chỉ được hoạt động dự án theo thời gian quy định trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi dự án hết thời hạn hoạt động, nhà đầu tư phải ngay lập tức dừng hoạt động và nộp lại giấy chứng nhận cho cơ quan quản lý có thẩm quyền, sau đó tiến hành thủ tục đóng cửa dự án.

Nếu nhà đầu tư muốn tiếp tục triển khai dự án sau khi hết thời hạn, họ phải xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu giấy chứng nhận đã hết hiệu lực mà doanh nghiệp không gia hạn, họ sẽ phải đối mặt với các hậu quả pháp lý sau:

 • Theo quy định của Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 70.000.000 VNĐ – 100.000.000 VNĐ.
 • Bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư”, nghĩa là doanh nghiệp sẽ bị bắt buộc phải gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các trường hợp không được phép gia hạn?

Có hai trường hợp không được phép gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư 2020:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và thâm dụng tài nguyên.
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Thông qua bài viết này, Thiên Luật Phát đã cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn. Nếu quý vị đọc giả có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc hotline để được sự hỗ trợ nhanh chóng từ đội ngũ luật sư và chuyên viên của chúng tôi.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vui lòng liên hệ với Thiên Luật Phát theo thông tin sau.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Websitehttps://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

Đánh giá chất lượng dịch vụ, bạn nhé!

0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT