Biểu mẫu doanh nghiệp

Thiên Luật Phát > Biểu mẫu

Các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thường được giải quyết thông qua các hồ sơ, giấy tờ để xác lập các quyền lợi, trách nhiệm giữa doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh. Công ty Thiên Luật Phát đã tổng hợp các biểu mẫu cơ bản và cần thiết cho doanh nghiệp, luôn cập nhật những thay đổi mới nhất theo luật định, gồm có: Biểu mẫu hành chính, Biểu mẫu hôn nhân – gia đình, Biểu mẫu thuế – kế toán, Biểu mẫu bảo hiểm, Biểu mẫu giáo dục – đào tạo, Biểu mẫu doanh nghiệp – đầu tư, Biểu mẫu giao thông vận tải, Biểu mẫu hợp đồng – nghiệm thu – thanh lý, Biểu mẫu khiếu nại – tố cáo ,Biểu mẫu việc làm – nhân sự, Biểu mẫu xây dựng – nhà đất, Biểu mẫu xuất nhập khẩu, Biểu mẫu văn hóa – thể thao – du lịch

14 Th4

Nếu doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục nộp hồ sơ thay đổi thông tin ứng dụng bán hàng…

14 Th4

Doanh nghiệp có thể chủ động đề nghị Bộ Công thương chấm dứt đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện…

14 Th4

Ủy quyền được hiểu là giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp. Trường…

14 Th4

Đối với doanh nghiệp sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thì phải theo dõi và hoàn thành Phiếu…

14 Th4

Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trong doanh nghiệp (Mẫu số 3.14 thuộc Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông…

14 Th4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                         …, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HÓA…

14 Th4

Doanh nghiệp thương mại dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn bán hàng giao cho khách…

14 Th4

TÊN CỤC THUẾ: …………………………………… Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: 01AA/14P Số:      …

14 Th4

TÊN CỤC THUẾ: …………………………………… Mẫu số: 01GTKT3/001 Ký hiệu: 01AA/14P Số:      …

14 Th4

Trong lĩnh vực thương mại, hoạt động khuyến mại là một trong những công cụ giúp thúc đẩy khả năng mua hàng hóa hoặc sử dụng…

Contact Me on Zalo