Mẫu quyết định thành lập công ty

Bài viết được cập nhật mới nhất: 06/02/2024
Mẫu quyết định thành lập công ty là tài liệu không thể thiếu trong bộ hồ sơ thành lập công ty

Những bước đầu trong quá trình thành lập công ty, chúng ta phải chuẩn bị trước nhiều hồ sơ liên quan theo quy định của nhà nước. Quyết định thành lập công ty là một trong những hồ sơ quan trọng đó. Tại sao mẫu quyết định thành lập công ty lại quan trọng và cần thiết như vậy? Câu trả lời sẽ có trong bài viết ngay dưới đây .  

Mẫu quyết định thành lập công ty là tài liệu không thể thiếu trong bộ hồ sơ thành lập công ty.
Mẫu quyết định thành lập công ty là tài liệu không thể thiếu trong bộ hồ sơ thành lập công ty.

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp là gì ?

Mẫu quyết định thành lập công ty (doanh nghiệp) được hiểu đơn giản là một văn bản đề cập đến các thành viên thực hiện góp vốn về thành lập doanh nghiệp cùng với các nội dung: các thông tin thành viên tham gia thành lập, góp vốn; số vốn góp và tài sản góp vốn; tỷ lệ vốn góp; loại hình doanh nghiệp tham gia; cơ cấu tổ chức; tên công ty; địa chỉ công ty, các ngành nghề đăng ký kinh doanh và thông tin người đại diện theo pháp luật. 

Chủ thể ban hành quyết định thành lập doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, theo quy định của nhà nước: 

 • Công ty TNHH một thành viên được ban hành bởi chủ sở hữu.
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên được ban hành bởi hội đồng thành viên. 
 • Công ty Cổ phần được ban hành bởi Đại hội đồng cổ đông. 
 • Công ty hợp danh sẽ được ban hành bởi hội đồng thành viên.  

Mẫu quyết định thành lập kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu quyết định thành lập kinh doanh của công ty TNHH 1 thành viên

Tại sao phải lập mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp?

Đối với các chủ thể thành lập ra doanh nghiệp, mẫu quyết định thành lập công ty có ý nghĩa vô cùng to lớn. Biên bản này thể hiện ý chí của của các thành viên, người sáng lập khi bàn bạc để đưa ra những quyết định về các hoạt động của công ty. 

Mẫu quyết định thành lập công ty thể hiện ý chí của các thành viên, người sáng lập

Quyết định thành lập công ty còn là một tài liệu quan trọng khi chủ sở hữu công ty hay người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký trên Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại điều 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP do chính phủ ban hành về đăng ký doanh nghiệp. 

Những nội dung cần có trong mẫu quyết định thành lập công ty

Trong mẫu quyết định thành lập công ty, không thể thiếu những nội dung sau đây: 

1.Tên doanh nghiệp. Ví dụ như “CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIÊN LUẬT PHÁT”

2.Quốc hiệu và tiêu ngữ.

3.Số quyết định. 

4.Địa danh và ngày tháng năm ban hành quyết định.

5.Tên của chủ sở hữu hay hội đồng quản trị, hội đồng thành viên: 

 • Công ty TNHH MTV ghi “ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV….”
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ ghi “ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH….” 
 • Công ty hợp danh ghi là “ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DOANH…..” 
 • Công ty cổ phần sẽ ghi “ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ….” 

6.Căn cứ pháp lý ban hành quyết định: 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020
 • Căn cứ Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Căn cứ Biên bản họp số, ngày tháng năm

7.Xét theo vấn đề gì; Xét theo đề nghị của ai.

8.Các điều khoản: 

 • Điều 1: Thành lập công ty…., địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề hoạt động, mã ngành.
 • Điều 2: Thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty, chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
 • Điều 3: Điều lệ Công ty được áp dụng phải phù hợp với tiêu chí của Quyết định và phù hợp với luật định.
 • Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 5: Quy định về các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định.

9.Chữ ký của chủ sở hữu hay người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Nội dung cần có trong quyết định thành lập công ty

Tải Mẫu quyết định thành lập công ty file word chi tiết 

Tải mẫu quyết định thành lập công ty file word mới nhất năm 2024 dành cho Công ty Cổ phần, công ty TNHH MTV và Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại đây : Mẫu quyết định thành lập công ty

Mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất 2024

Dưới đây là ba mẫu quyết định thành lập công ty mới nhất năm 2024 dành cho Công ty Cổ phần, công ty TNHH MTV và Công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

4.1 Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần:

CÔNG TY CỔ PHẦN

….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/QĐ- Địa danh, ngày…tháng…năm…
QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần…

Căn cứ vào biên bản họp số (ngày, tháng, năm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty cổ phần … với các nội dung sau:

 1. Thành lập công ty cổ phần…

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngành nghề hoạt động:

Mã ngành:

 1. Vốn:

Vốn điều lệ:

Nội dung vốn góp:

 • Tổng số vốn góp:
 • Hình thức góp vốn:
 • Thời gian góp vốn:

Điều 2: Cơ cấu tổ chức:

 1. Ông/bà Chức vụ:
 2. Ông/bà Chức vụ:
 3. Ông/bà Chức vụ:

           ….

Điều 3: Ông………(người đại diện theo pháp luật của công ty) có trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

           Họ và tên:

           Chức vụ:

           Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân:                                            Căn cước công dân:

Hộ chiếu:                                                                   Loại khác (ghi rõ):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 4: Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

4.2 Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp Công ty TNHH MTV:

CÔNG TY TNHH …

…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/QĐ- Địa danh, ngày…tháng…năm…
QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên…)

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ vào Điều lệ của công ty…

Căn cứ vào biên bản họp số (ngày, tháng, năm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên … với các nội dung sau:

 1. Thành lập công ty TNHH một thành viên…

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngành nghề hoạt động:

Mã ngành:

 1. Vốn:

Vốn điều lệ:

Nội dung vốn góp:

……

Điều 2: Chủ sở hữu:

 1. Chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên: 

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân:                                            Căn cước công dân:

Hộ chiếu:                                                                   Loại khác (ghi rõ):

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

 1.  Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):   

Địa chỉ trụ sở chính:

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm

Họ và tên: 

Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân                                             Căn cước công dân

Hộ chiếu                                                                   Loại khác (ghi rõ):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 3: Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Lưu VP,

CHỦ SỞ HỮU 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

4.3 Mẫu quyết định thành lập Công ty TNHH hai thành viên:

CÔNG TY TNHH…

……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/QĐ- Địa danh, ngày…tháng…năm…
QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên…)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh;

Căn cứ vào Điều lệ của công ty…

Căn cứ vào biên bản họp số (ngày, tháng, năm)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn thành lập công ty TNHH … với các nội dung sau:

 1. Thành lập công ty TNHH…

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngành nghề hoạt động:

Mã ngành:

 1. Vốn:

Vốn điều lệ:

Nội dung vốn góp:

……

Điều 2: Cơ cấu tổ chức:

 1. Ông/bà Chức vụ:
 2. Ông/bà Chức vụ:
 3. Ông/bà Chức vụ:

Danh sách người đại diện theo ủy quyền:

Họ và tên: 

Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân                                             Căn cước công dân

Hộ chiếu                                                                   Loại khác (ghi rõ):

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điều 3: Điều lệ Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các phòng ban, chủ thể liên quan có nghĩa vụ thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

– Lưu VP,

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

5. Một số lưu ý khi quyết định thành lập công ty

Khi soạn thảo mẫu quyết định thành lập công ty, cần lưu ý về các nội dung sau: 

 • Tên công ty được lựa chọn không được trùng với công ty nào đã đăng ký trước đó, địa chỉ trụ sở chính rõ ràng, chính xác. Đây sẽ là căn cứ để cơ quan, tổ chức nhà nước hay các nhà đầu tư có thể nhận diện được công ty và hình thức thành lập của công ty. Việc này cũng giúp công ty hoạt động kinh doanh được thuận lợi hơn. 

Lưu ý khi chọn tên công ty, không được trùng với công ty đã đăng ký trước đó

 • Căn cứ thành lập phải tuân thủ theo quy định pháp luật, trước tiên là Luật doanh nghiệp, tiếp theo đến biên bản họp góp vốn và dựa theo nhu cầu nguyện vọng các thành viên.
 • Công ty cần phải xác định rõ mục đích và ngành nghề kinh doanh dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Căn cứ vào đó để đưa ra được lý do khi thành lập sao cho hoạt động kinh doanh đó phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Các điều khoản về việc thành lập công ty cần phải được nếu chi tiết và rõ ràng trong mẫu quyết định thành lập công ty. Cần công khai, minh bạch về nội dung liên quan đến phần vốn góp và ý kiến biểu quyết của các thành viên về thông tin người đại diện theo pháp luật hay tên công ty. 
 • Phân biệt rõ các thành viên, cổ đông nào tham gia thành lập và thành viên nào tham gia góp vốn. Khi đưa ra quyết định thành lập công ty theo ngành nghề nào cần hết sức chú ý về số vốn tối thiểu theo quy định của ngành nghề đó.
 • Quan trọng hơn hết, mẫu quyết định thành lập công ty cần phải có đầy đủ tất cả chữ ký của các thành viên đã tham gia sáng lập doanh nghiệp và chữ ký của người được ủy quyền đại diện pháp luật của công ty. 

6. Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định thành lập công ty

Để có thể soạn thảo một mẫu quyết định thành lập công ty đầy đủ và chính xác, bạn có thể tải mẫu chúng tôi đề xuất mục trên và điền đủ thông tin vào các mục đã gợi ý. 

6.1 Căn cứ trên biên bản họp

Biên bản họp khá quan trọng đối với các công ty có hai chủ sở hữu trở lên hay chủ sở hữu là một tổ chức khi quyết định thành lập một công ty mới. Các quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên phải được làm rõ và thống nhất. Mẫu quyết định thành lập công ty chỉ là một văn bản tổng hợp lại và thống nhất các nội dung trong biên bản cuộc họp.

Mẫu biên bản họp dành cho công ty có hai chủ sở hữu trở lên hoặc chủ sở hữu là một tổ chức 

6.2 Các nội dung cần công khai minh bạch

Trong quyết định thành lập công ty, mức vốn góp và tỷ lệ góp vốn của mỗi thành viên phải có sự liệt kê chi tiết ràng ( điền vào mục Nội dung vốn góp). Bên cạnh đó, giá trị tài sản về số vốn góp này đã được số đông thành viên tán thành. 

6.3 Thông tin người chịu trách nhiệm quản lý vốn 

Trong văn bản, cần nêu rõ ai là người có trách nhiệm trong việc quản lý số vốn góp và thực hiện các quyền trong công ty. Thêm vào đó, cần có các thông tin chi tiết và trách nhiệm của từng thành viên ủy quyền. 

6.4 Chữ ký

Để minh chứng cho sự hợp pháp của văn bản này, phải có chữ ký chứng thực kèm họ và tên của mọi thành viên sáng lập doanh nghiệp và người được ủy quyền đại diện pháp luật của công ty. 

Trên đây, chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về mẫu quyết định thành lập công ty. Mong rằng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc soạn thảo một bản quyết định thành lập công ty đầy đủ, chính xác và đúng quy định. Nếu có vấn đề còn thắc mắc hãy liên hệ chúng tôi ngay hoặc nhắn vào khung chat để được đội ngũ chuyên nghiệp của Thiên Luật Phát tư vấn. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *