Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Bài viết được cập nhật mới nhất: 06/02/2024
mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Để đăng ký thành lập công ty cổ phần, doanh nghiệp cần đăng ký theo mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần, sau đó gửi đến phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh hoặc thành phố để hoàn tất thủ tục. Dưới đây sẽ là là những yêu cầu cần có trong đơn đăng ký để có thể đăng ký thành công, xin mời tham khảo qua bài viết sau.

mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần
Tìm hiểu hồ sơ, biểu mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần cùng Thiên Luật Phát

Mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
 •  Điều lệ
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm video về giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần bên dưới:

Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Sau khi nộp mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần tại phòng đăng ký kinh doanh của tỉnh hoặc thành phố, sau 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu như không có sửa đổi, bổ sung hồ sơ người đăng ký sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Lệ phí thực hiện cấp hồ sơ là 50.000 đ/ lần cấp

Mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần mới nhất chi tiết

Biểu mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Nội dung mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

… …, ngày … …tháng … … năm … …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………….……….. Giới tính: …………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ……………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………. Ngày cấp: …../..…/…….. Nơi cấp: ………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………….. Ngày cấp: …../……/…… Ngày hết hạn: ……/……/…… Nơi cấp: …….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………. Xã/Phường/Thị trấn: ………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……….

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………….

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:………..Xã/Phường/Thị trấn:………….Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………..

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………. Fax: …………………………………………………………………..

Email: ……………………. Website: ……………………………………………………………………….

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có): …………………………………………….. ……………………………………………..

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………….. ……………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………….. ……………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………….. ……………………………………………..

Điện thoại (nếu có)……………………………………….. Fax (nếu có): ……………………………………………..

Email (nếu có): …………………………………. Website (nếu có): ……………………………………………..

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

 1. Ngành, nghề kinh doanh1 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT Tên ngành Mã ngành
 1. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): …………………………………………….. ……………………………………………..

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): …………………………………………….. ……………………………………………..

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): ……………………………………………..

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có                  □ Không

 1. Nguồn vốn điều lệ:
Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) Số tiền (bằng số; VNĐ)
Vốn trong nước:
+ Vốn nhà nước
+ Vốn tư nhân
Vốn nước ngoài
Vốn khác
Tổng cộng
 1. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần (VNĐ):…………………………………………….. ……………………………………………..

STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Các cổ phần ưu đãi khác
Tổng số

Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:

STT Loại cổ phần được quyền chào bán Số lượng
1 Cổ phần phổ thông
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại
5 Cổ phần ưu đãi khác
Tổng số
 1. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).
 2. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).
 3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).
 4. Người đại diện theo pháp luật2:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ……………………………………………..

Chức danh: …………………………………………….. ……………………………………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………………………………………..  Quốc tịch: ……………………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                               □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                    □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………………..

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………………………………… Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………….. ……………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………….. ……………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………….. ……………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………….. ……………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………….. ……………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………….. ……………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………….. ……………………………………………..

Điện thoại (nếu có):……………………………………….. Fax (nếu có): ……………………………………………..

Email (nếu có): …………………………………. Website (nếu có): ……………………………………………..

 1. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

12.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)3:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ……………………

Điện thoại: …………………………………………………………..

12.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại ………………………………. Fax : …………………………………..

Email : …………………………………………………………………………………

12.4 Ngày bắt đầu hoạt động4 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
12.6 Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..5

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

12.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………………………
12.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:□ Có                                                                  □ Không
12.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)6

Khấu trừ                                         □

Trực tiếp trên GTGT                       □

Trực tiếp trên doanh số                  □

Không phải nộp thuế GTGT           □

12.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
……………….………………………….. ……………….…………………………..
……………….………………………….. ……………….…………………………..
 1. Đăng ký sử dụng hóa đơn (5):

□ Tự in hóa đơn                        □ Đặt in hóa đơn

□ Sử dụng hóa đơn điện tử       □ Mua hóa đơn của cơ quan thuế

 1. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

□ Hàng tháng                  □ 03 tháng một lần                       □ 06 tháng một lần

Lưu ý:

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng

 1. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
 2. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………………….

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ………………………………………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 1. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: …………………………………………………………………………

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): ……………………………………………..

Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………………………………………..

Tên người đại diện hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

□ Chứng minh nhân dân                        □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                              □ Loại khác (ghi rõ): …………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): ……………………………………………..

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………………………………………. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi họ tên)7

Tải mẫu hồ sơ thành lập công ty cổ phần file word mới nhất

Tải mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mới nhất  tại đây >> Tải ngay mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần


Trên đây là mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần bạn tham khảo và điền thông tin theo các mục đã gợi ý. Nếu bạn còn có những thắc mắc hoặc cần hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập công ty cổ phần thì vui lòng liên hệ qua hotline 0888.779.086 để Thiên Luật Phát giải đáp và tư vấn chi tiết, cụ thể hơn.

Một số kiến thức cần thiết phải biết khi đăng ký công ty theo loại hình cổ phần:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://thienluatphat.vn/
 • Email: ketoan@thienluatphat.com
 • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *