Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Bài viết được cập nhật mới nhất: 04/01/2024
Quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc (1)

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp cùng những văn bản khác có liên quan. Có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

Bổ nhiệm phó giám đốc là một quyết định vô cùng quan trong thay đổi bộ máy và hoạt động quản lý điều hành của một doanh nghiệp. Vậy khi thực hiện mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung nào?

Phó giám đốc công ty là gì?

Phó giám đốc là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền hoặc theo sự phân công nhiệm vụ của Doanh nghiệp.

Thường trong các hoạt động của doanh nghiệp thì Chức năng chính của Phó giám đốc là giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, doanh nghiệp theo sự phân công của Giám đốc.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động, thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận.

Nhiệm vụ của phó giám đốc công ty?

Tùy vào từng mảng công việc phụ trách trong mỗi doanh nghiệp, đơn vị mà Phó giám đốc sẽ có các nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn phải đảm bảo những công việc chính như sau đó là:

– Quản lý nhân sự: Công việc của một Phó giám đốc bao gồm phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Ngoài ra còn đào tạo, đánh giá khen thưởng nhân viên, tham gia phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.

Thực hiện hoạt động hướng dẫn kinh doanh/sản xuất: Phó giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ các bộ phận, điều phối ngân sách, lập kế hoạch để đảm bảo quá trình hoạt động trơn tru. Trao đổi với Giám đốc, thảo luận về các lựa chọn để có quyết định chính sách phù hợp.

– Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hành chính như thực hiện các công việc liên quan đến kỹ năng văn thư như phân tích công việc, đánh giá nhiệm vụ để giao nhiệm vụ cho các nhân viên được đúng người, đúng việc. Tiếp đến thực hiện đào tạo, lập kế hoạch, kiểm soát hành chính, quản lý dự án, quản lý chương trình nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận.

Ví dụ: Phó giám đốc sản xuất sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch sản xuất, tổ chức sản xuất theo đúng quy trình công nghệ, đơn đặt hàng và kế hoạch được giao. Duy trì, cải thiện hệ thống chất lượng nhằm giảm tỷ lệ sai sót, hỏng sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng máy móc, vật tư, nhân lực. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị, báo cáo về hệ thống máy móc của phân xưởng.

Đối với Phó giám đốc kinh doanh thì sẽ khác biệt hơn, bởi nhiệm vụ là thực hiện triển khai các kế hoạch kinh doanh đến các đơn vị, cập nhật tình hình hàng hóa, giá cả trên thị trường, phân tích doanh số và khả năng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời thực hiện việc giám sát theo dõi chặt chẽ những vấn đề liên quan đến công việc, hoàn thành theo yêu cầu khác của cấp trên.

  • Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn trong pháp lý doanh nghiệp, tham khảo ngay đầy đủ dịch vụ thành lập công ty TPHCM và nhận tư vấn miễn phí chuyên nghiệp nhất.

Thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH, Cổ phần

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Tuy nhiên có thể xem xét các cơ quan, chức danh có thẩm quyền trong Công ty để xem xét về thủ tục cũng như thẩm quyền bổ nhiệm chức danh này.

Ví dụ như trong công ty cổ phần thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quản có quyền lực cao nhất trong công ty, liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong công ty thì đại hội cổ đông có thẩm quyền bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Như vậy, có thể hiểu việc bổ nhiệm Phó GĐ không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tiếp đến là Luật doanh nghiệp quy định HĐQT có thẩm quyền bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định.

Tuy nhiên, luật chỉ quy định thế nào là người quản lý doanh nghiệp mà lại chưa có quy định thế nào là người quản lý quan trọng trong công ty? Song chúng ta đối chiếu với quy định người quản lý doanh nghiệp thì:

Người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo quy định này, chức danh Phó giám đốc công ty không phải là chức danh quản lý trong công ty theo quy định của luật mà do Điều lệ  công ty quy định. Tiếp nữa là Giám đốc/Tổng giám đốc công ty có quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Từ những căn cứ đó, chúng ta thấy cả HĐQT và Giám đốc/Tổng giám đốc công ty đều có thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty và việc phân chia thẩm quyền bãi nhiệm các chức danh này hoàn toàn do Điều lệ công ty quy định.

Vậy nên với thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì đều do Điều lệ công ty quy định.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH file Word Tại đây : quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-cong-ty-TNHH_2002121040

Bieu-mau-bo-nhiem=pho-giam-doc-cty-tnhh

CÔNG TY …………….

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày …. tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc)

CÔNG TY TNHH: .………………

–  Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ theo Điều lệ Công ty;

– Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng cổ đông công ty TNHH ……… về việc bổ nhiệm ………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Giám đốc:

– Ông/Bà: ………………………………………………………………….

– Sinh ngày: .………………………………………………………………

– Dân tộc:……………………………………………………………………

– CMND số: …………………………………………………………………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

– Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………..

Điều 2:  Ông/Bà:………………………………. chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty theo đúng quy   định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3:  Ông/Bà ………………………. và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định mới thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

GiÁM ĐỐC

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần file Word tại đây : quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-cong-ty-co-phan_2002121040

CÔNG TY …………….

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc)

CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Bổ nhiệm Ông/Bà: ……………………………………………………

CMND số: …………………………………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………Ngày cấp: ………………………………

Địa chỉ thường trú: .……………………………………………………………

Giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty: …………………………………

Điều 2: Quyền hạn, nhiệm vụ của Phó Giám đốc:

– Hỗ trợ Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động của công ty.

– Quản lý, giám sát hoạt động của các bộ phận trong công ty.

– Điều hành các dự án và chương trình mới.

– Đại diện cho Giám đốc trong các cuộc họp và sự kiện.

– Giám sát, đánh giá hiệu quả của các chính sách và quy trình hoạt động trong công ty.

– Giúp đỡ Giám đốc trong các nhiệm vụ quản lý khác.

– Ông/Bà: ……………………….. có trách nhiệm phải báo cáo đầy đủ và cam kết chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định.

Điều 3:  Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc chi nhánh

Tải mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc chi nhánh file Word tại đây : quyet-dinh-bo-nhiem-pho-giam-doc-chi-nhanh_2002120113

CÔNG TY ………

Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày …. tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

CÔNG TY: ………………………

(V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh)

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét theo trình độ và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :  Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh…………. đối với:

– Ông/Bà: ………………………………………………………………….

– Sinh ngày: .………………………………………………………………

– Dân tộc:……………………………………………………………………

– CMND số: ……………………………………………………………….

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………

– Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………..

Điều 2 :  Giám đốc Chi nhánh thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

Quyền hạn:

– Quyết định và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của chi nhánh, tuân thủ các quy định và chính sách của công ty mẹ.

– Tham gia vào quyết định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty và đưa ra các đề xuất phù hợp với hoạt động của chi nhánh.

– Quản lý và điều hành tài sản của chi nhánh, bao gồm cả nguồn nhân lực, tài sản vật chất, tài chính và khối lượng kinh doanh.

– Đại diện cho chi nhánh trong các cuộc họp và sự kiện nội bộ và bên ngoài.

Nhiệm vụ:

– Đảm bảo hoạt động kinh doanh của chi nhánh đạt được các mục tiêu về doanh số, lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.

– Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với khách hàng và các đối tác kinh doanh.

– Quản lý và đánh giá hiệu quả của các chính sách và quy trình hoạt động trong chi nhánh.

– Quản lý và đào tạo nhân viên của chi nhánh, đảm bảo sự phát triển và tăng cường năng lực của họ.

Điều 3 : Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành bởi người nhận chức vụ Giám đốc Chi nhánh và những người có liên quan.

Điều 4 : Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

Nội dung bên trong mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty bao gồm :

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty thường bao gồm các thông tin và nội dung sau đây:

Thông tin công ty:

Tên công ty: Đề cập đến tên chính thức của công ty.
Địa chỉ: Địa điểm hoạt động của công ty.

Thông tin về quyết định:

Số hiệu quyết định: Mỗi quyết định được đánh số để tiện tra cứu và quản lý.
Ngày ban hành: Ngày mà quyết định được ban hành.
Người ban hành: Tên và chức vụ của người có thẩm quyền ban hành quyết định.

Thông tin về phó giám đốc được bổ nhiệm:

Họ và tên: Đề cập đến tên đầy đủ của người được bổ nhiệm.
Vị trí công việc hiện tại: Thông tin về vị trí và bộ phận công việc hiện tại của người được bổ nhiệm.
Kinh nghiệm và năng lực: Tóm tắt về kinh nghiệm làm việc và năng lực chuyên môn của người được bổ nhiệm.
Các thành tựu và đóng góp: Liệt kê các thành tựu và đóng góp đáng kể của người được bổ nhiệm trong công việc trước đó.

Cơ sở và lý do bổ nhiệm:

Cơ sở bổ nhiệm: Đề xuất nguyên nhân hoặc lý do cụ thể về việc chọn người này cho vị trí phó giám đốc.
Đánh giá năng lực: Trình bày về những phẩm chất và năng lực đặc biệt của người được bổ nhiệm mà làm cho họ phù hợp với vị trí này.
Mục tiêu công ty: Liên kết bổ nhiệm này với mục tiêu và chiến lược của công ty.

Hiệu lực và điều kiện:

Hiệu lực: Quy định thời điểm quyết định bổ nhiệm phó giám đốc có hiệu lực.
Điều kiện: Đề cập đến bất kỳ điều kiện hoặc yêu cầu đặc biệt nào mà phó giám đốc mới phải tuân thủ.

Các thông báo liên quan:

Đến: Danh sách các bên liên quan như người được bổ nhiệm, giám đốc điều hành, phòng nhân sự

Hướng dẫn các ghi quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty cần phải đảm bảo đầy đủ về hình thức và nội dung của quyết định:

Thứ nhất: Về hình thức, Phần mở đầu của quyết định cần phải đảm bảo có đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ; phải có địa điểm, ngày, tháng, năm ban hành quyết định; tên của quyết định phải có nội dung công việc cần được giải quyết; các căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn để ban hành ra quyết định bổ nhiệm phó giám đốc.

Tiếp đến phần kết luận phải có nơi nhận, chữ ký của người đại diện và con dấu của công ty.

Thứ hai: Về phần nội dung của quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cần chú ý:

Cần phải ghi rõ ràng và chính xác tên người được bổ nhiệm, số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ nơi thường trú, chức vụ trên các điều, khoản, điểm; quyền và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm; các cá nhân và các tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định; thời gian quyết định có hiệu lực thi hành.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Website: https://thienluatphat.vn/
  • Email: ketoan@thienluatphat.com
  • Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phúc

CEO Nguyễn Tấn Phúc - người chèo lái Công ty Kế toán Thiên Luật Phát vượt qua những quãng thời gian khó khăn nhất ban đầu. Mr. Phúc mong muốn góp phần là cầu nối giữa Doanh Nghiệp với Cơ Quan Thuế; giúp các doanh nghiệp nắm bắt, am hiểu chính sách thuế cũng như việc hoàn thành nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước; và nâng tầm phát triển Công ty THIÊN LUẬT PHÁT trở thành nơi gửi gắm niềm tin vào việc dịch vụ thành lập công ty.

BÌNH LUẬN

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *